Bài-Vần em - ep - êm - êp(Tuần 22 - Lớp 1) - Cô Dương Thị Trúc Hương

Bài-Vần em - ep - êm - êp(Tuần 22 - Lớp 1) - Cô Dương Thị Trúc Hương