Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện.

Cô Lê Thị Trinh