KH DẠY HỌC QUA INTERNET TRƯỜNG TH HÒA CHÁNH 1

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT U MINH THƯỢNG                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HÒA CHÁNH 1                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Số:     /KH                                                                                         Hòa Chánh, ngày 28 tháng 03 năm 2020

KẾ HOẠCH

Về việc hướng dẫn học sinh học tập qua internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ học phòng, chống Covid-19

Căn cứ Công văn số 644/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 27/3/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình trong cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19;

Thực hiện Công văn số 12/PGDĐT ngày 50/3/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình trong cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học vì Covid-19;

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19; trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đơn vị trường Tiểu học Hòa Chánh 1 xây dựng kế hoạch tổ chức hướng dẫn học sinh học tập qua Internet, trên truyền hình cụ thể như sau:

I. Mục đích

1. Giúp học sinh được học tập thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19.

2. Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình của giáo viên.

3. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập.

4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

II. Tổ chức dạy học qua Internet

1. Các công cụ tổ chức dạy học qua Internet

Căn cứ vào tình hình thực tế của các đơn vị các công cụ giáo viên có thể lựa chọn để hướng dẫn học sinh học tập như sau:

- Hệ thống ViettelStudy (viettelstudy.vn) hoặc VNPT E-learning (lms.vnedu.vn): 02 hệ thống này có đủ các chức năng như quản lý học tập; quản lý nội dung học tập và tổ chức dạy học trực tuyến (có hướng dẫn sử dụng kèm theo).

- Các ứng dụng hỗ trợ dạy học trực tuyến như: Zoom; Google Hangouts Meet, Trans, Skype, …

- Các ứng dụng hỗ trợ tương tác các nội dung học tập như: Email; SHub- Classroom, Google Classroom; Zalo, Viber; Messenger, …

2. Tổ chức hoạt động dạy học

a) Đối với Ban giám hiệu:

- Xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT; xây dựng thời khóa biểu dạy học qua Internet trong toàn trường; chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua Internet theo kế hoạch của nhà trường; phê duyệt nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học qua Internet.

- Bảo đảm yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật để tổ chức và quản lý hoạt động dạy học qua Internet của giáo viên và học sinh của nhà trường.

- Phối hợp với gia đình học sinh trong việc tổ chức dạy học qua Internet;

- Quản lý, giám sát cũng như kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động dạy và học qua Internet tại đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh tại đơn vị.

b) Đối với giáo viên và giáo viên hỗ trợ kĩ thuật:

- Giáo viên có kĩ năng xây dựng và lựa chọn học liệu; biết cách sử dụng công cụ hoặc dịch vụ công nghệ thông tin để tổ chức dạy học qua Internet; tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.

- Giáo viên tin học (đ/c Nguyễn Thị Kim Ngon) có kĩ năng về quản trị kỹ thuật hệ thống công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học; sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để hỗ trợ cả giáo viên và học sinh khi cần thiết.

c) Đối với học sinh:

- Được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ công nghệ thông tin trên Internet học tập trước khi tham gia bài học.

- Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.

d) Đối với gia đình học sinh:

- Có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ quá trình học tập qua Internet của học sinh.

- Phối hợp, hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.

II. Tổ chức cho học sinh học qua truyền hình

a) Đối với Ban giám hiệu:

- Thường xuyên cập nhật đầy đủ lịch phát sóng chương trình dạy học trên Đài phát thanh truyền hình Việt nam (kênh VTV7 và một số kênh truyền hình Trung ương khác) được công bố trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/lich-hoc-truc-tuyen.aspx; thông báo thời khoá biểu theo lịch phát sóng các bài học cho giáo viên, học sinh, gia đình học sinh để phối hợp tổ chức cho học sinh học các bài học trên truyền hình.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch hướng dẫn cụ thể từng lớp học, môn học theo lịch phát sóng các bài học; phân công, giao nhiệm vụ cho giáo viên phụ trách môn học theo lớp học; xây dựng kế hoạch bài học để tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo các bài học được phát trên truyền hình.

- Quản lý, giám sát, đánh giá, công nhận kết quả học tập của học sinh trong việc tổ chức dạy học trên truyền hình.

b) Đối với giáo viên:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn học sinh học các bài được phát trên truyền hình, bao gồm tài liệu hướng dẫn, câu hỏi bài tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo nội dung bài học trên truyền hình.

- Gửi tài liệu hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh theo các bài học trước khi bài học được phát trên truyền hình; liên hệ với gia đình để phối hợp tổ chức, hướng dẫn, giám sát học sinh học tập trên truyền hình.

- Tiếp nhận báo cáo kết quả học tập trên truyền hình; nhận xét, đánh giá kết quả học tập thông qua báo cáo kết quả học tập của học sinh.

- Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình giáo dục.

c) Đối với học sinh:

- Được hướng dẫn đầy đủ về nhiệm vụ học tập trước khi học các bài học được phát trên truyền hình.

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập trước, trong và sau khi học các bài học trên truyền hình; nộp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo bài học trên truyền hình cho giáo viên để được nhận xét, đánh giá.

d) Đối với cha mẹ học sinh:

- Phối hợp với giáo viên để hỗ trợ học sinh tiếp nhận nhiệm vụ học tập, tài liệu hướng dẫn học theo bài học trên truyền hình; giám sát, hỗ trợ học sinh thực hiện các bài học trên truyền hình.

- Hỗ trợ học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao và gửi báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo bài học trên truyền hình cho giáo viên để được nhận xét, đánh giá.

III. Tổ chức hướng dẫn học qua Video hoặc tài liệu hướng dẫn học

a) Đối với Ban giám hiệu:

- Xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đã được tinh giản theo hướng dẫn; chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học qua video, xây dựng học liệu để hướng dẫn học sinh tự học theo kế hoạch của nhà trường.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch hướng dẫn cụ thể từng lớp học, môn học theo kế hoạch của trường; phân công, giao nhiệm vụ cho giáo viên phụ trách môn học theo lớp học; xây dựng kế hoạch bài học để tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Tổ chức cho giáo viên ghi hình bài giảng; sao chụp hướng dẫn học và câu hỏi bài tập cho từng học sinh.

- Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh trong việc giao, nhận bài giảng; tài liệu học học.

- Quản lý, giám sát, đánh giá, kết quả học tập của học sinh trong việc tổ chức dạy học.

b) Đối với giáo viên:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn học sinh học các bài được ghi hình, bao gồm tài liệu hướng dẫn, câu hỏi bài tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo nội dung bài học.

- Gửi file ghi hình; tài liệu hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập cho học sinh theo các bài học; liên hệ với gia đình để phối hợp tổ chức, hướng dẫn, giám sát học sinh học tập.

- Tiếp nhận báo cáo kết quả học tập; nhận xét, đánh giá kết quả học tập thông qua báo cáo kết quả học tập của học sinh.

- Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Video, qua tài liệu hướng dẫn khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình giáo dục.

c) Đối với học sinh:

- Được hướng dẫn đầy đủ về nhiệm vụ học tập.

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ học tập; nộp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo bài học cho giáo viên để được nhận xét, đánh giá.

d) Đối với cha mẹ học sinh:

- Phối hợp với nhà trường, giáo viên để hỗ trợ học sinh tiếp nhận nhiệm vụ học tập, tài liệu hướng dẫn học theo bài học; giám sát, hỗ trợ học sinh thực hiện các bài học.

- Hỗ trợ học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao và gửi báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập theo bài học cho giáo viên để được nhận xét, đánh giá.

IV. Đánh giá kết quả học tập

1. Kiểm tra thường xuyên

a) Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình, qua video hay qua tài liệu hướng dẫn giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua Internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình, qua video hay qua tài liệu hướng dẫn bằng các hình thức phù hợp.

b) Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet, trên truyền hình qua video hay qua tài liệu hướng dẫn được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GDĐT về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

c) Ban giám hiệu quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua các hình thức trên bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

2. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ

a) Khi học sinh đi học trở lại, nhà trường sẽ chỉ đạo giáo viên tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GDĐT tạo về đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học.

b) Đối sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

 

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo PGD;

- Giao viên;

- Lưu: VT.

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                 Phan Ngọc Phắng