KH DẠY HỌC TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH HÒA CHÁNH 1.

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT U MINH THƯỢNG                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HÒA CHÁNH 1                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Số:     /KH                                                           Hòa Chánh, ngày 17 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH
Hướng dẫn tổ chức cho học sinh học tập tại nhà

trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

do chủng mới của virus Corona gây ra
 

Căn cứ công văn số 196/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 11 tháng 02 năm 2020 về việc Hướng dẫn tổ chức cho học sinh học tập tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

Thực theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo U Minh thượng về hướng dẫn tổ chức cho học sinh học tập tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra;

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, nhằm giúp học sinh rèn luyện kĩ năng tự học, ôn tập tại các kiến thức trọng tâm đã học trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Trường Tiểu học Hòa Chánh 1 xây dựng kế hoạch tổ chức cho học sinh học tập tại nhà, cụ thể như sau:

  1. Thời gian tổ chức tự học:

Từ ngày 17/2/2020 đến khi học sinh học trở lại.

  1. Nội dung hướng dẫn tự học:

Chương trình từ tuần 1 đến tuần 21 của 2 môn Tiếng Việt và Toán đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng, kiến thức trọng tâm của chương trình.

  1. Hình thức:

Họp hội đồng sư phạm, triển khai đến giáo viên thực hiện nghiêm túc các công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục đào tạo về hướng dẫn tổ chức cho học sinh học tự học trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sau khi lấy ý kiến tập thể giáo viên nhà trường thống nhất chọn 2 hình thức như sau:

- Hướng dẫn những học sinh có điều kiện tham gia học trực tuyến tại trang Wed Viettel Study.vn.

- Đối với những học sinh không có điều kiện học tập trực tuyến Hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm thiết kế nội dung tự học, ôn tập hệ thống lại kiến thức đã học qua các bài tập trắc nghiệm, tự luận. Giáo viên gửi nội dung ôn tập cho học sinh qua Zalo, Facebook,…và gửi bài trực tiếp bài trên giấy A4 đến từng học sinh (mỗi tuần ít nhất 2 lượt).

4. Nhiệm vụ của đơn vị:

* Đối với Ban giám hiệu:

Xây dựng kế hoạch Hướng dẫn tổ chức cho học sinh học tập tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trong đó quan tâm phân công giáo viên trực tiếp hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của học sinh, phụ huynh học sinh.

Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ; tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến tất cả các giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

Phân công giáo viên thực hiện nhiệm vụ photo nhân bản nội dung ôn tập.

* Đối với Tổ trưởng chuyên môn:

Chỉ đạo giáo viên trong tổ hướng dẫn học sinh đăng nhập tài khoản qua Wed Viettel Study.vn để tham gia học trực tuyến, cùng các thành viên xây dựng nội dung ôn tập môn Tiếng Việt và môn Toán theo khối lớp. Theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong tổ. Báo cáo với Ban giám hiệu số học sinh đã tham gia ôn tập vào thứ sáu hằng tuần.

* Đối với giáo viên chủ nhiệm:

Thông tin đến cha mẹ học sinh các phương án, hình thức tổ chức cho học sinh tự học ở nhà trong thời gian nghỉ học phòng chống dịch bệnh bằng nhiều phương tiện khác nhau, đảm bảo thông tin được chuyển đầy đủ, kịp thời đến học sinh, cha mẹ học sinh.

Phối hợp với các bộ phận có liên quan quản lý việc tự học của học sinh.

* Các đoàn thể trong nhà trường:

Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn tăng cường công tác tuyên truyền cho học sinh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra theo đúng hướng dẫn.

Tham gia các công tác khác có liên quan trong thời gian học sinh nghỉ đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo sự phân công của lãnh đạo nhà trường.

Trên đây là kế hoạch về việc Hướng dẫn tổ chức cho học sinh học tập tại nhà trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra của đơn vị trường Tiểu học Hòa Chánh 1. Đề nghị tất cả giáo viên thực hiện nghiêm túc, trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc liên hệ Ban giám hiệu để được hướng dẫn kịp thời./.


Nơi nhận:                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;
- BGH, Tổ trưởng CM;
- GVCN;
- Lưu VT.

                                                                                                                      Phan Ngọc Phắng