QĐ THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TH HÒA CHÁNH 1

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GD&ĐT U MINH THƯỢNG                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HÒA CHÁNH 1                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Số:     /QĐ-HT                                          Hòa Chánh, ngày 05 tháng 02năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra

TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA CHÁNH 1

Căn cứ kế hoạch số 133/KH-SGDĐT-VP, ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra;

Căn cứ kế hoạch số 07/KH-UBND, ngày 31 tháng 01 năm 2020 của UBND huyện U Minh Thượng  về việc phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra trên đại bàn huyện;

Căn cứ kế hoạch số 05/KH ngày 05 tháng 02 năm 2020 của trường Tiểu học Hòa Chánh 1 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra,

                                          QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) của Trường TH Hòa Chánh 1 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các thành viên sau đây:

          - Ông Phan Ngọc Phắng, Hiệu trưởng, Trưởng ban chỉ đạo;

- Bà Nguyễn Thùy Dương, Phó hiệu trưởng, phó trưởng ban;

- Bà Trần Thị Hồng Yến, TPT Đội – Y tế học đường, làm thành viên;

- Ông Võ Hồng Tỵ, Chủ tịch công đoàn, làm thành viên;

- Bà Nguyễn Thị Kim Ngon, Bí thư chi đoàn, làm thành viên;

- Ông Võ Thành Thông, Kế toán, làm thành viên;

- Bà Trần Ngọc Bích, Tổ trưởng khối 1, làm thành viên;

- Ông Lê Hoài Minh, Tổ trưởng khối 2, làm thành viên;

- Bà Văn Thị Anh Thơ, Tổ trưởng khối 3, làm thành viên;

- Bà Bùi Thị Danh, Tổ trưởng khối 4 + 5, làm thành viên;

- Ông Huỳnh Thanh Tú, Tổ phó khối 4 + 5, làm thành viên;

          Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

1. Chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trong đơn vị:

          - Nắm bắt thường xuyên, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện; chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Trạm y tế xã, Trung tâm y tế huyện.

          - Chỉ đạo, điều hành, phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền dịch bệnh đến tất cả giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

          - Tổ chức thực hiện; đôn đốc, giám sát tiến độ, tình hình vệ sinh trường lớp, các đồ dùng học tập, ….

         - Các thành viên có trách nhiệm giám sát, nắm tình hình diễn biến dịch bệnh đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trong địa phương và đơn vị.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Các Ông, Bà có tên ghi nơi Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.              

Nơi nhận:                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 1;

- Lưu VT.                                                                                          Phan Ngọc Phắng

 

PHÒNG GD&ĐT U MINH THƯỢNG                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH HÒA CHÁNH 1                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Các thành viên trong Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra

(Kèm theo Quyết định số /QĐ – HC1, ngày 05 tháng 02 năm 2020 “ Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra” )

TTVị tríNgưởi phụ trách, vị trí chínhNhiệm vụ
1Trưởng ban

Hiệu trưởng

Phan Ngọc Phắng

Chỉ đạo chung.
2Phó ban

Hiệu phó

Nguyễn Thùy Dương

Trực tiếp chỉ đạo các khối trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh
3Thành viên

TPT, y tế học đường

Trần Thị Hồng Yến

Nắm bắt thường xuyên, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện; chủ động, kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của Trạm y tế xã, Trung tâm y tế huyện.

Tuyên truyền đến học sinh cách phòng, chống dịch bệnh vào tiết sinh hoạt đầu tuần và chương trình phát thanh măng non

4Thành viênVõ Thành ThôngĐôn đốc nhắc nhở các khối vệ sinh khu vực, phòng học, bàn ghế,… khối mình phụ trách.
5Thành viênVõ Hồng TỵĐôn đốc nhắc nhở các lớp vệ sinh khu vực, phòng học, bàn ghế,… ở điểm Chống Mỹ.
6Thành viênTrần Ngọc BíchĐôn đốc nhắc nhở công tác vệ sinh, khử trùng, phòng chống dịch bệnh ở khối 1. Tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh HS.
7Thành viênLê Hoài MinhĐôn đốc nhắc nhở công tác vệ sinh, khử trùng, phòng chống dịch bệnh ở khối 2. Tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh HS.
8Thành viênVăn Thị Anh ThơĐôn đốc nhắc nhở công tác vệ sinh, khử trùng, phòng chống dịch bệnh ở khối 3. Tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh HS.
9Thành viênBùi Thị DanhĐôn đốc nhắc nhở công tác vệ sinh, khử trùng, phòng chống dịch bệnh ở khối 4. Tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh HS.
10Thành viênHuỳnh Thanh TúĐôn đốc nhắc nhở công tác vệ sinh, khử trùng, phòng chống dịch bệnh ở khối 5. Tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh HS.
11Thành viênNguyễn Thị Kim NgonPhối hợp thực hiện công tác tuyên truyền đến tất cả đoàn viên, học sinh, phụ huynh HS

                                                                                                                        Trưởng ban chỉ đạo

 

 

 

                                                                                                                              Phan Ngọc Phắng